Dokumenty k stiahnutiu


Školský poriadok

Školský poriadok materskej školy je súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu detí, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov materskej školy a zákonných zástupcov detí. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k naplneniu poslania MŠ. Rešpektovanie, dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností a zásad v praktickom živote MŠ je základnou povinnosťou každého dieťaťa, jeho zákonného zástupcu a každého zamestnanca. 

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program "Šťastné deti"  je základným kurikulárnym dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v našej súkromnej materskej škole .